Statutter

Kulturmixkoret


Velkommen som medlem i KULTURMIXKORET!


Vi håper du blir tatt vel imot, og at du finner deg godt tilrette i koret.

Denne informasjonspakken gir innblikk i intensjonene med, og i hvordan vi ønsker å drive Kulturmixkoret.


Vedlagt her finner du:

• Info. om koret og kulturen

• Medlemsliste

• Permisjonsregler i KULTURMIXKORET


Med ønske om ei god tid i KULTURMIXKORET!


For kor og dirigent


Anne D. Olafsen

leder


KULTURMIXKORET          Intensjoner, kultur og identitet

 

Kulturmixkoret startet som et prøveprosjekt i 2009 og ble ble realisert som ”Kulturmixkoret” 15. Januar 2010.


Hovedintensjonen er at korets sangere skal få flotte og givende musikalske opplevelser og anledning til å møte spennende mennesker og kulturer.  Ønsket er å utvikle en tradisjon som gir grobunn for et unikt felleskap, slik at musikalske prosjekter kan vokse frem og blomstre.


Den enkelte medlem må selv sørge for å ta del i fellesskapet, uten å vente på å bli oppvartet.


Kulturen og identiteten i Kulturmixkoret vil være avhengig av at en som medlem kan identifisere seg med denne tanken og at en er villige til å bidra med raushet og stort engasjement.


Dette vises bl.a  ved at en :

• har full konsentrasjon og godt humør under øvinger og innstudering av nytt stoff

•lytter til dirigenten og lar kritikk og innvendinger gå til dirigent, inspisient eller ledere utenfor øvingsplenum

(repertoir, musikalsk uttrykk, solister, oppstilling osv )

•synger gammelt stoff såvel som nytt med samme iver og uttrykk

•gir positive tilbakemeldinger til andre sangere, og lar dirigenten korrigere  avvik

•er generøs i møte med musikalske samarbeidspartnere, og bidrar til at de kan få gode opplevelser

•har fokus på å gi publikum gode og sterke opplevelser, mer enn å framstå som flinke

•tar ansvar for de oppgaver vi får tildelt, og gjennomfører dem når vi skal

•møter presis til øving, lydprøver eller andre fellessamlinger

•melder fra til leder før hver samling om vi kommer eller ei, innenfor  oppsatt frist.

•sørger for å ha med oppdaterte noter til alle samlinger

•strekker oss langt for å unngå fravær fra samlinger i Kulturmixkoret

•bidrar til å unngå at miljøet blir delt opp i ulike grupper

•tar vare på dirigent og styre, tar imot beskjeder og utfører dem raskt


Permisjonsregler i KULTURMIXKORET


Kulturmixkoret er avhengig av å være et fulltallig kor når vi opptrer, både på grunn av den kvalitet Kulturmixkoret ønsker å stå for, og fordi få øvinger i året gjør at om en er borte fra en eller flere samlinger gir det lange fravær fra koret.


Det er naturlig og ønskelig at medlemmer av KULTURMIXKORET er med i andre kor. Derfor vil  Kulturmixkoret bestrebe seg på å være ute i god tid med tidspunkt for samlingene, og  forventer da høy prioritet om andre events kolliderer med Kulturmixkoret sin samlinger.

I de tilfeller at en har andre prosjekt booket før datoer for Kulturmixkoret er klar, må en søke om permisjon umiddelbart etter at tidspunkt for Kulturmixkoret  er kjent.


-  Dårlig stemme er ikke fraværsgrunn, med mindre det er snakk om kroniske plager.

Sangerne møter til samling selv om stemmen ikke er på topp f.eks ved forkjølelse e.l.


Noen ganger vil der være grunner for å kunne innvilge permisjon. En må da søke skriftlig og i god tid – helst 2mnd før samling – med mindre det oppstår en akutt situasjon. Leder/dirigent gir da permisjon fra hele eller deler av samlingen, alt etter begrunnelsen for permisjons-søknaden.Kulturmixkoret innvilger permisjon ved leder/dirigent, og oppgir ikke årsak til fraværet i koret. Du kan derfor meddele evt. personlige grunner til leder (konfidensielt), uten at det blir kjent i koret.


Du sender søknad om permisjon til leder. Søknaden kan bli avvist


Medlemmer som ikke møter på samling uten godkjent permisjon, kan miste plassen sin i koret og må søke om medlemskap på lik linje med andre nye medlemmer ved neste hovedopptak